• प्रदर्शनी

प्रदर्शनी

2016 गुआंगझौ मेला

2016 गुआंगझाउ मेला (1)
2016 गुआंगझाउ मेला (2)
2016 गुआंगझौ मेला

2016 हङकङ शो

2016 हङकङ शो (1)
2016 हङकङ शो (2)
2016 हङकङ शो (3)

2017 गुआंगझौ मेला

2017 गुआंगझाउ मेला (1)
2017 गुआंगझाउ मेला (2)
2017 गुआन्झाउ मेला (3)

2017 हङकङ मेला

2017 हङकङ मेला (1)
2017 हङकङ मेला (2)
2017 हङकङ मेला (3)

2018 Guangzhou मेला

2018 गुआन्झाउ मेला (1)
2018 गुआंगझाउ मेला (2)
2018 गुआन्झाउ मेला (3)

2018 हङकङ मेला

2018 हङकङ मेला (1)
2018 हङकङ मेला (2)
2018 हङकङ मेला (3)

2019 Guangzhou मेला

2019 गुआंगझाउ मेला (1)
2019 गुआंगझाउ मेला (4)
2019 गुआंगझाउ मेला (2)
2019 गुआंगझाउ मेला (5)
2019 गुआंगझाउ मेला (3)
2019 गुआन्झाउ मेला (6)

2019 हङकङ मेला

2019 हङकङ मेला (1)
2019 गुआंगझाउ मेला (2)
2019 हङकङ मेला (3)

2020 गुआंगझौ मेला

2020 गुआन्झाउ मेला (1)
2020 गुआन्झाउ मेला (2)
2020 गुआन्झाउ मेला (3)

2023 गुआंगझौ मेला

2023 गुआन्झाउ मेला (1)
2023 गुआंगझाउ मेला (2)
2023 गुआंगझाउ मेला (3)

सम्पर्क गर्नुहोस्

  • फेसबुक (2)
  • youtube (1)
  • linkedin